پروژه های برتر خارجی سیکا

بخش ساختمان

بخش صنعت

موسسه خیریه استاورس نیارکاس

 بخش ساختمان

 • ®Sika®ViscoCrete
 • Sika®-1 - Sika® Waterbars - SikaSwell® - Sikaplan® WP
 • Sikaplan®- Sikalastic® -Sarnafil® TG 66-20
 • ®Sikafloor
 • ®Sikaflex

سالن کنسرت البفیل هارمونی

بخش ساختمان

 • ®Sika®ViscoCrete
 • SikaCor® EG
 • ®Sikasil
 • ®Sarnafil

تونل گاتهارد

 

بخش ساختمان

 • ®Sika®ViscoCrete
 • ®Sika MonoTop
 • ®Sikadur
 • Sika® -4a
 • ®SikaGrout