کمپین ارزش بیشتر، تاثیر کمتر

ارزش بيشتر، تاثير كمتر

سيكا متعهد به توسعه پايدار است و مسئوليت توليد محصولات پايدار را براي بهبود بازده ماده، آب و انرژي در صنايع ساخت و ساز و حمل و نقل پذيرفته است. تلاش سيكا بر اين است تا از طريق عرضه محصولات، سیستم‌ها و راه حل‌ها در طول زنجيره تأمین و تمام طول عمر محصولات خود، براي تمام ذينفعان شركت ارزش آفريني كند. اين ارزش آفريني بسيار مهم‌تر از اثرات مربوط به توليد، توزيع و مصرف است.

«ايجاد و ارتقاي ارزش و در عين حال كاهش اثرات مخرب» از جمله اهداف سيكا هستند. در استراتژی سيكا، پايداري كاملا با تمام فرايندهاي تجاري شركت تلفيق شده است تا باعث حفظ مزاياي رقابتي شركت شود. سياست داخلي شركت بر اين اصل استوار است كه پايداري را از طريق برنامه‌های خود در زمينه بازدهي و ايمني گسترش دهد و از اين طريق، پيشرفت بيشتري در زمينه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي حاصل شود.

 

کمپین

 

ارزش آفريني

سيكا خود را متعهد به اندازه‌گيري، بهبود، ارائه گزارش و برقراري ارتباط مداوم در زمينه ارزش آفريني پايدار می‌داند. «ارزش بيشتر، تاثير كمتر» به تعهد سيكا در خصوص افزايش ارزش محصولات و سهم تمام ذينفعان و در عين حال كاهش ريسك و مصرف منابع اشاره دارد.

شش هدف استراتژیک سيكا بر عملكرد اقتصادي، راه حل‌های پايدار، جامعه/ انجمن‌های محلي، انرژي، آب/ پسماند و ايمني شغلي تمركز دارند. پايداري يكي از اركان سيكا براي استفاده از مزاياي رقابتي به نفع تمام ذينفعان شركت است.

 

عملكرد بر پايه واقعیت

ایجاد ارزش پایدار سیکا مبتنی بر واقعیت است. كمپين «ارزش بيشتر، تاثير كمتر» بر پروژه‌های تاييد شده در شش حوزه استراتژیک تكيه دارد و بيانگر تعهد ما و چشم‌انداز بلند مدت ما است.