لیست محصولات تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی (سفارشی)

®SikaLatex

عامل چسباننده ي مقاوم در برابر آب با عملكرد بالا و بهبود دهنده ملات

Sikagard®-550

پوشش محافظتی ضد ترک خوردگی برای بتن