لیست محصولات افزودنی بتن سیکا

Sika® Viscocrete® -3110 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® Viscocrete® -5110 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika ®Viscocrete® -7110 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® Viscocrete® -5050 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika®Plast®-1500 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Plastiment ®PR -400 IR

افزودنی روان کننده چند منظوره بتن

Sika® Aer IR

حباب زا(حباب ساز) بتن

SikaRapid®Antifreeze -1000

ضدیخ بتن

Sika®-1

افزودنی آب بند داخلی بتن و ملات

Sika®-4a

آنی گیر مایع

Sika® Antisol® E-10

مایعی با پایه پارافینی برای جلوگیری از دست رفتن آب بتن

Sika® Separol® FP-15

روغن قالب بتن با خاصیت ضد خورندگی