لیست محصولات افزودنی بتن سیکا

Sika® Viscocrete® -3010 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بال

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3110 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® ViscoCrete® -5110 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika ®ViscoCrete® -7110 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® ViscoCrete® -5050 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika®Plast®-1500 IR

افزودنی کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® Plastiment® PR -400 IR

افزودنی روان کننده چند منظوره بتن

 

Sika® Plastiment® PR -250 IR

افزودنی روان کننده چندمنظوره بتن

(جدید)

Sika® Plastiment®-300 IR

افزودنی روان کننده چند منظوره بتن

 

(جدید)

Sika® Aer IR

حباب زا(حباب ساز) بتن

 

SikaRapid®-101 Antifreeze IR

ضدیخ بتن

 

Sika®-1

افزودنی آب بند داخلی بتن و ملات

(ناموجود)