لیست محصولات افزودنی های بتن (موجود)

Sika® Viscocrete® -3110 T

افزودنی کاهنده آب در بتن با کارایی بالا

Sika® Viscocrete® -5110 B

افزودنی کاهنده آب در بتن با کارایی بالا

Sika ®Viscocrete® -7110 H

افزودنی کاهنده آب در بتن با کارایی بالا

Sika® Viscocrete® -5050 A

افزودنی کاهنده آب در بتن با کارایی بالا

Sika®Plast®-1500 D

افزودنی کاهنده آب در بتن با کارایی بالا

Plastiment ®PR -400 B

افزودنی روان کننده چند منظوره بتن

Sika®-1

افزودنی آب بند داخلی بتن و ملات

Sika®-4a

آنی گیر مایع

Sika Antifreeze® -1000

ضدیخ بتن

Sika® Aer

هوازای بتن