استراتژی

مدل رشد سیکا

 

مدل رشد سيكا تضمين كننده موفقيت و رشد سودآوري بلند مدت است. سيكا با تمركز بر نفوذ در بازار، نوآوري، بازارهاي نوظهور، خریداری شرکت های مرتبط و ارزش‌های والاي سازماني، با موفقيت در حال رشد است. سرمايه گذاری‌های سيكا در راستاي اين اهداف انجام می‌شوند.

 

استراتژی 2020


دستيابي هدف

پنج ركن استراتژی يعني نفوذ در بازار، نوآوري، بازارهاي نوظهور، خریداری شرکت های مرتبط، و ارزش‌ها نه تنها پايه و اساس رشد را تشكيل می‌دهند بلكه عامل بهبود سود ناخالص، نقدينگي، و بازده سرمايه نيز هستند. در چارچوب مدل رشد سيكا، ابتكارات مختلف به دستيابي به اين اهداف استراتژیک كمك می‌کنند.

 • سرمايه گذاری‌های مهم در توسعه سريع زنجيره تأمین در بازارهاي رشد، شعبه های داخلي جديد، و خرید شرکت های مرتبط باعث رشد و افزايش سود ناخالص می‌شوند. از سال 2015، سيكا در بیش از 26 كارخانه جديد، 10 شعبه جديد و  17 خريد شرکت های مرتبط سرمايه‌گذاري كرده است.
 •  سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه (R&D) ساليانه باعث توليد محصولات متنوع جديد در تمام بازارهاي هدف می‌شود. سيكا حدود 3% از فروش ساليانه خود را صرف تحقيق و توسعه می‌کند.
 •  خرید و تداركات سازمان‌يافته در سطح جهاني باعث هماهنگي فرايند خريد در تمام نواحي می‌شود و در نتيجه منابعي با قيمت مناسب‌تر پيدا می‌شوند.
 •  تمركز بر قيمت گذاري با ابزار قيمت گذاري جهاني و گزارش‌دهي ماهيانه ی قیمت‌ها می باشد.
 • مديريت عملكرد شفاف بر KPIهاي مشخص و بارز تمركز دارد.
 •  مديريت دقيق هزينه. معيارهاي بازدهي سريع در كشورهايي كه در حال رشد نيستند.
 •  قدرت نفوذ عملياتي: رشد فروش 6 تا 8 درصد، سود ناخالص بيشتري حاصل می‌کند زيرا هزینه‌ها با نرخ نامتناسب كمتري افزايش می‌یابند.

 

استراتژی سيكا

سيكا شركت تخصصي در زمينه مواد شيميايي است و سیستم‌ها و محصولات مورد استفاده براي اتصال، درزگیری،  لرزه ‌گيری، تقويت و محفاظت در بخش ساخت و‌ساز و صنعت توليد می‌کند.

استراتژی2020

 •  رشد فروش ساليانه 6 تا 8 درصد
 •  30 كارخانه جديد
 •  105 شعبه
 •  14 تا 16 درصد سود عملياتي (EBIT) در سال
 •  نقدينگي آزاد عملياتي بيش از 10% در سال
 •  25% ROCE ساليانه