استراتژی سیکا

مدل رشد سيكا تضمين كننده موفقيت و رشد سودآوري بلند مدت است. سيكا با تمركز بر نفوذ در بازار، نوآوري، بازارهاي نوظهور، خریداری شرکت های مرتبط و ارزش‌های والاي سازماني، با موفقيت در حال رشد است. سرمايه گذاری‌های سيكا در راستاي اين اهداف انجام می‌شوند. با توسعه مثبت کسب و کار و ایجاد 1 شعبه ملی دیگر و راه اندازی 11 کارخانه جدید و 4 خرید، سیکا قدمی مهمی برای اجرای اهداف استراتژیک خود در سال 2020 برداشته است.

 

استراتژی 2020


دستيابي هدف

پنج ركن استراتژی يعني نفوذ در بازار، نوآوري، بازارهاي نوظهور، خریداری شرکت های مرتبط و ارزش‌ها نه تنها پايه و اساس رشد را تشكيل می‌دهند بلكه عامل بهبود سود ناخالص، نقدينگي و بازده سرمايه نيز هستند. در چارچوب مدل رشد سيكا، ابتكارات مختلفی جهت دستيابي به اين اهداف استراتژیک كمك می‌کنند.

  • سرمايه گذاری‌های مهم در توسعه سريع زنجيره تأمین در بازارهاي رشد، شعبه های داخلي جديد، و خرید شرکت های مرتبط باعث رشد و افزايش سود ناخالص می‌شوند. از سال 2015، سيكا در بیش از 37 كارخانه جديد، 11 شعبه جديد و  20 خريد شرکت های مرتبط در مجموع 68سرمايه‌گذاري کلیدی كرده است.
  • سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه (R&D) ساليانه باعث توليد محصولات متنوع جديد در تمام بازارهاي هدف می‌شود. سيكا حدود 3% از فروش ساليانه خود را صرف تحقيق و توسعه می‌کند.
  • خرید و تداركات سازمان‌يافته در سطح جهاني باعث هماهنگي فرايند خريد در تمام نواحي می‌شود و در نتيجه منابعي با قيمت مناسب‌تر پيدا می‌شوند.
  • تمركز بر قيمت گذاري با ابزار قيمت گذاري جهاني و گزارش‌دهي ماهيانه ی قیمت‌ها می باشد.
  • مديريت عملكرد شفاف بر KPIهاي مشخص و بارز تمركز دارد.
  • مديريت دقيق هزينه: معيارهاي بازدهي سريع در كشورهايي كه در حال رشد نيستند.
  • قدرت نفوذ عملياتي: رشد فروش 6 تا 8 درصد، سود ناخالص بيشتري حاصل می‌کند زيرا هزینه‌ها با نرخ نامتناسب كمتري افزايش می‌یابند.

 

چشم انداز سیکا

چشم انداز سیکا در سال 2019

سیکا انتظار دارد که فروش خود را در سال 2019 در راستای اهداف استراتژی رشد 2020، از 6 تا 8 درصد افزایش داده و انتظار می رود بسته به تاریخ ادقام با شرکت Parex، رقم فروش به  بیش از 8 میلیارد CHF برسد. استراتژی رشد در سال 2019 با افتتاح کارخانه های جدید و خرید شرکت های بیشتر ادامه خواهد یافت. استراتژی جدید 2023 در روز 3 اکتبر سال 2019  اعلام خواهد شد.