تیم مدیریت سیکا پارسیان

مهرشاد پویا

مدیر عامل
ایمیل : pouya.mehrshad@ch.sika.com

آرش علی همتی

مدیر فروش
ایمیل : alihemati.arash@ch.sika.com

دوروتا ماکوفسکا

مدیر مالی
ایمیل: makowska.dorota@ch.sika.com